HOWO 6x4 asphalt bitumen spraying car capacity 12 tons